Polityka prywatności - Sprzedaż nawozów, opału

Przejdź do treści

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed przystąpieniem do korzystania ze Strony.
 
Właścicielem strony internetowej www.edmarspj.pl (dalej: Stroną) i jej Administratorem jest EDMAR Marzena i Edward Dziurzyńscy spółka jawna z siedzibą w Pobiedniku Wielkim (32-125 Wawrzeńczyce), Pobiednik Wielki 122, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000226897, NIP6821649242 (dalej jako „Spółka” lub „Administrator”).
 
Nasza Firma przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Strony i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych, tak samo jak i danych osobowych, które pozyskaliśmy i przetwarzamy w inny sposób niż za pośrednictwem Strony.
 
Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) i innym obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 
I. Środki bezpieczeństwa

1. Administrator Strony korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed zniszczeniem, zgubieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.
 
2. Komunikacja między komputerami Użytkowników a serwerem Strony na czas transmisji danych osobowych jest szyfrowana z użyciem protokołu HTTP . Na stronie nie prowadzimy baz danych. Strona ma charakter informacyjny.

II. Informacja dotycząca danych osobowych

1.   Administrator i dane kontaktowe
 
Administratorem przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych jest EDMAR Marzenia i Edward Dziurzyńscy sp. j. z siedzibą w Pobiedniku Wielkim (32-125 Wawrzeńczyce), Pobiednik Wielki 122.
 
We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami na e-mail: daneosobowe@edmarspj.pl

2.   Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.
 
Każdej osobie, której dane posiadamy, przysługują poniższe uprawnienia:
 
- prawo do dostępu do treści jej danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji         dotyczących takiego przetwarzania;
 
- prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przez nas przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 
- prawo żądania usunięcia danych;
 
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 
- prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.   Jakie dane przetwarzamy, na jakiej podstawie i w jakim celu.
 
Poniżej wskazujemy najbardziej powszechne cele i podstawy przetwarzania przez nas danych osobowych:
  
1) za pośrednictwem Strony dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres email) są zbierane wyłącznie w przypadkach jeżeli sam te dane nam podasz jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie (np. wypełniając formularz kontaktowy). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu na jaki nam wyraziłeś zgodę.
 
2) w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczejprzetwarzamy też dane(imię i nazwisko jeżeli jest w nazwie firmy lub osób kontaktowych, adres pocztowy, numer telefonu, adres email, NIP, numer konta bankowego)zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO:
 
- w stosunku do podmiotów, z którymi współpracujemy lub zamierzamy współpracować w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 
- wypełnienia obowiązku prawnego na nas ciążącego (np. obowiązków podatkowych i rachunkowych).
 
3)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzamy również dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres email) w celu:
 
-  marketingu produktów lub usług własnych,
- dochodzenia lub obrony przez roszczeniami;
- prowadzenia analizy jakości świadczonych przez nas usług.
  
Informujemy, że prowadzony przez nas marketing bezpośredni może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet).

4.   Kategorie odbiorców danych tj. podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora)
 
W związku z prowadzoną przez nas formą działalności gospodarczej powierzone nam dane, w zależności od celu powierzenia, mogą być przez nas przekazane następującym grupom współpracujących z nami podmiotów:
 
- naszym dostawcom paliw, nawozów i węgla,
- operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy, firmy spedycyjne i transportowe;
- podmioty świadczące nam usługi techniczne (np. rozwijania i utrzymywania systemów   informatycznych, serwisów internetowych, oprogramowania);
- przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, biura informacji   gospodarczej,
- firmy archiwizujące nam dokumenty.

5.   Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
 
Spełniając obowiązek informacyjny związany ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych będziemy starać się wskazać Ci przez jaki okres zamierzamy przechowywać powierzone nam przez Ciebie dane, ale poniżej przedstawiamy najbardziej powszechne sytuacje przetwarzania danych:
 
 1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będąprzechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 
- posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji);
- dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
- spełnienia naszych obowiązków prawnych (np. podatkowych lub rachunkowych);
 
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

III. Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Odwiedzanie naszej Strony przez Użytkownika związane jest z możliwością automatycznego (tj. w wyniku działania urządzeń dostępowych i programów pośrednich) zbierania danych nieosobowych (np. rodzaju wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu domeny strony witryny internetowej, z której Użytkownik przeszedł na naszą witrynę, liczby odwiedzin, średniego czasu spędzanego na stronie, oglądanych podstron). Tego typu dane wykorzystujemy i dzielimy się nimi z naszymi partnerami, aby śledzić atrakcyjność naszej Strony i dzięki nim ulepszać jej działanie oraz zawartość.
 
IV. Polityka cookies

Na stronie www.edmarspj.pl nie są używane pliki cookies. Nie prowadzimy statystyk, mierzenia ruchu użytkowników na stronie.

V. Korzystanie z odnośników/ linków/ przekierowań do innych stron internetowych

Na Stronie mogą pojawiać się odnośniki/ linki/ przekierowania do innych stron internetowych. Strony te pozostają poza kontrolą Administratora Strony, w związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez nie praktyki w zakresie polityki prywatności i ochrony danych osobowych. W przypadku woli skorzystania z zamieszczonych na Stronie odnośników zalecamy uprzednie zapoznanie się ze stosowaną przez daną stronę polityką prywatności.
 
VI. Prawa Autorskie

1. Na Stronie udostępniane są chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki i materiały audio i video (dalej: Utwory), a przyjęty na Stronie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
2. W związku z autorskim charakterem treści zamieszczanych na Stronie oraz samej Strony, o których mowa w pkt 1 powyżej, Użytkownicy Strony zobowiązani są do respektowania praw własności intelektualnej tak autorów do ich Utworów, jak i Administratora będącego właścicielem tych praw.
 
3. Żadna część Strony (w tym m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, inne materiały) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora na takie działania.
 
4. Naruszenie warunków, o jakich mowa w ust. 3 stanowi przestępstwo w myśl przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również uprawnia właściciela i/lub autora Utworów do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
 
5. Naruszenie praw własności intelektualnej przez Użytkownika może także skutkować jego odpowiedzialnością prawną określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

VII. Zmiany w Polityce prywatności

Administrator Strony zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej Administratora Strony. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Polityce prywatności poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.edmarspj.com . Wszelkie zmiany Polityki prywatności stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Administratora Strony, nie krótszym jednak niż 7 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

VII. Kontakt

Wszelkie pytania i  wątpliwości  co do  korzystania ze Strony lub informacji zamieszczonych w Polityce  prywatności  można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:daneosobowe@edmarspj.pl
 
 
 
Wróć do spisu treści